People

Adrian Surmacki Ph.D.

UAM Professor, Principal Investigator

adrian@amu.edu.pl

Research Gate 

Google Scholar 

Twitter

Paweł Podkowa M.Sc.

I am interested in the breeding ecology of secondary cavity nesters, especially multimodal parents-offspring communication. I am also interested in birds of prey conservation and environmental education

Klaudia Szala M.Sc.

I’m interested in visual ecology and avian eggshell pigmentation, or more generally in colors and light in nature. Currently, I am working on my PhD project concerning the eggshell pigmentation in Red-backed Shrike (Lanius collurio). In my spare time I like hiking in the woods, reading and learning languages.

Alumni

Master’s Students: 

 • Patrycja Nowakowska (2021) Czynniki kształtujące zmienność karotenoidowego koloru piór u dzięcioła dużego (Dendrocopos major). (Factors affecting the variability of carotenoid feather color in the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major))

 • Celina Urbanowicz (2021) Wpływ światła na zachowania związane z wysiadywaniem jaj u bogatki (Parus major) (The influence of light on incubating behaviour in Great Tit (Parus major))
 • Katarzyna Malinowska (2020) The influence of light in the nest habitat on eggshell coloration in Great Tit Parus major(Wpływ światła w środowisku gniazdowym na ubarwienie skorupy jaj bogatki (Parus major)) [in English]
 • Anna Plackowska (2018) Wpływ ruchu drogowego na sezonowe zmiany strukturalnego koloru ptasich piór na przykładzie błękitnika rdzawogardłego (Sialia sialis(The influenece of traffic on seasonal changes of feather structural coloration in Eastern Bluebird (Sialia sialis))
 • Paweł Woliński (2018) Znaczenie koloru oczu sów na przykładzie puszczykowatych (Strigidae) (The significance of the color of the eyes on the example of the true owl (Strigidae))
 • Karolina Kudelska (2016) Znaczenie skrzynek lęgowych dla awifauny Wielkopolskiego Parku Narodowego (The importance of nest boxes for the avifauna of the Wielkopolski National Park)
 • Anastazja Skłodowska (2015) Wewnątrzosobnicza zmienność koloru opartego na karotenoidach i melaninach jako mechanizm maksymalizacji sygnału barwnego (Within-individual variability of carotenoid- and melanin-based colors as a mechanism of chromatic signal maximization)
 • Karolina Kudelska (2015) Zmienność ubarwienia upierzenia u zięby (Fringilla coelebs(Variation in plumage coloration in Chaffinch (Fringilla coelebs))
 • Agata Ożarowska-Nowicka (2010) Percepcja morf barwnych wstężyka gajowego (Cepaea nemoralis) przez ptaki bedące jego potencjalnymi drapieżnikami (The visual perception of colour morphs of Grove Snail (Cepaea nemoralis) by potential avian predators)
 • Justyna Pęcherzewska (2010) The role of colouration in sexual selection of amphibians and reptiles (Rola ubarwienia w doborze płciowym u płazów i gadów) [in English]

Bachelor’s Students:

 • Julia Borkowska (2021) Weryfikacja metod pomiarów spektrofotometrycznych ubarwienia piór ptaków (Verification of methods of spectrophotometric measurements of the color of bird feathers

 • Klaudia Kępka (2016) Zmienność wymiarów gniazd Bogatki (Parus major) gniazdującej w budkach lęgowych (Variation in nest size in Great Tit (Parus major) nesting in nestboxes)
 • Anastazja Skłodowska (2013) Potencjalne przyczyny między- i wewnątrzosobniczej zmienności karotenoidowego koloru piór u jemiołuszki (Bombycilla garrulus(Possible causes of between- and within-individual variability in carotenoid-based colration in Waxwing (Bombycilla garrulus))
 • Karolina Kudelska (2013) Potencjalne funkcje szarego koloru w upierzeniu ptaków wróblowych (Passeriformes) (Potential functions of gray plumage coloration in Passerines (Passeriformes))
 • Dawid Gładkowski (2012) Znaczenie kąpieli słonecznych u ptaków (The significance of sunbathing in birds) [review] 
 • Anna Plackowska (2012) Wpływ zanieczyszczeń środowiska na kolory piór ptaków (The effect of environmetal pollution on birds’ plumage coloration)